Προφίλ

Η δημιουργία του  Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προβλέφθηκε στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακό Άξονα 4: Καλή Διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης – 4.1 Συντονισμός των πολιτικών ένταξης – 4.1.2 Περιφερειακά Παρατηρητήρια Ένταξης (ΠΕΣΚΕ). Υλοποιήθηκε με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων του ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, στα πλαίσια του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο χρηματοδοτείται και από τον άξονα 09B – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ).

Η σύσταση του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου έχει ως αποστολή να:

  α. διαπιστώνει τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών,
  β. συντονίζει τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής,
  γ. παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους,
  δ. προσδιορίζει τις προτεραιότητες της κοινωνικής αλληλεγγύης, με βάση τις εκάστοτε
  έκτακτες ανάγκες,
  ε. συμβάλλει στην ενίσχυση της πληροφόρησης, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας,
  στ. τεκμηριώνει και να εξειδικεύει πολιτικές και δράσεις, με γνώμονα τα σωρευτικά χαρακτηριστικά των ατόμων, που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και
  ζ. σχεδιάζει, εποπτεύει και αξιολογεί το θεσμικό πλαίσιο της πλήρους εθνικής εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Απώτερος στόχος των παρεμβάσεων είναι η σταδιακή απεξάρτηση των εξυπηρετούμενων από τις δημόσιες παροχές και η αποκατάσταση της αυτοδυναμίας τους και του αυτοσεβασμού τους. Για τους επωφελούμενους, που είναι ικανοί και διαθέσιμοι προς εργασία, η απεξάρτηση επιτυγχάνεται μέσω της σταδιακής επανένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ για τους υπόλοιπους η απεξάρτηση επιτυγχάνεται μέσω της κοινωνικής συμμετοχής και της διασύνδεσής τους με φορείς που παρέχουν φροντίδα κατάλληλη για τις ανάγκες τους.