Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Καταγράφουμε και παρακολουθούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις παραμέτρους που διαμορφώνουν και επηρεάζουν την Κοινωνική ένταξη. Μέσα από έρευνες και δράσεις, το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας